”Сдружение за социални дейности ЗВЕЗДА”
 

Мисия на неправителствената организация

«Благото и щастието на всички хора е и наше благо и щастие.»  
Петър Дънов

Цели на организацията

1. Развитие и утвърждаване на духовни ценности в гражданското общество, образованието, науката, културата, техниката.  
2. Подпомагане на социално слаби, на инвалиди или лицата нуждаещи се от грижи.  
3. Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация.  
4. Защита на човешките права.  
5. Развитие на гражданското общество, като се работи активно за социализацията на всеки.  
6. Обединяване усилията на местната общественост, държавните и общински органи за социална, професионална и личностна реализация на деца, деца в риск, младежи, жени, хора с увреждания и други групи в неравностойно положение.  
7. Повишаване на здравната култура и подобряване на здравното състояние.  
8. Запазване на традиционните ценности - морал, семейни ценности, традиции, обичаи, занаяти.  
9. Подпомагане на инициативи в областта на бизнеса, социалното дело, образование, здравеопазване, туризъм.  
10. Стимулиране развитието на просветната и културна дейност.  
11. Опазване и възстановяване на околната среда.  
12. Толерантно отношение между етносите; мотивиране на представителите на етническите общности за сътрудничество помежду им; повишаване на ролята на жените в етническите общности и подобряване на взаимоотношенията между етническите малцинства.  
13. Утвърждаване името и мястото на неправителствените организации в обществото.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info